top of page

rekreacja | Stowarzyszenie-org (wixsite.com)

Przeglądy placów zabaw i urządzeń rekreacyjno - zabawowych:

ATEST PRO: rzeczoznawca urządzeń rozrywkowych | kontakt

Producent placów zabaw w województwie zachodniopomorskim (agencjadzieciak.pl)

o nas | Stowarzyszenie-org (wixsite.com)

Rekreacja i zabawa

Prawdopodobnie nigdy nie dojdziemy do takiego stopnia wiedzy i sprawności, aby móc wyeliminować wypadki i zagrożenia.

Pojęcie ryzyka obejmuje nie tyklko zagrożenie wypadkiem, urazem fizycznym, ale rowniez ryzyko nieprawidłowego rozwoju.

Dziecko ma prawo do zabawy i bezpiecznego otoczenia.

Wzrasta świadomość i zainteresowanie sprawami środowiska.

Podczas planowania miejsc gier i zabaw należy wziąść pod uwagę okoliczności, które moga wpływać u Dzieci na błędna ocenę własnych możliwości. hętnie podejmują PRÓBY  wspinaczki, penetracji zakamarków, pokonywania ciasnych przejść ... 

Zachowania takie są często wiążą się z podejmowaniem ryzyka, którego nie są świadome.

Zanim URZĄDZENIE zabawowe uzyska statut zgodności z norma 1176, przechodzi szereg Badań fizycznych, Materiały poddaje się obliczeniom.

Starajmy się "Bezpieczna zabawe" organizować w świecie przyrody.


Pamiętając o bezpieczeństwie pamiętajmy o umożliwieniu dziecku zabawy swobodnej, spontanicznej, wolnej od zasad narzuconych przez dorosłych.  Niech zabawa bedzie swobodna i twórca, niech uczy i rozwija.

Kontrola bezpieczeństwa na placach zabaw dla dzieci. 

Kontrola placów zabaw należy do zarządcy terenu na którým plac zabaw się znajduje. Wskazane jest, aby plac zabaw posiadał dokumentację: Dokumenty Urządzeń: gwarancja, Certyfikaty, Instrukcje konserwacji i użytkowania, adres i kontakt z producentem, firma, ktora dokonała montażu, tablice informacyjna / nazwa, adres zarządcy, konserwatora / Tablice porządkową  / Dokumentacja wewnętrzna zarządcy / Dziennik Napraw, zaleceń, wykonanych modyfikacjach, informacja o ewentualnych zdarzeniach, wypadkach służące poprawie stanu bezpieczeństwa /. 

Kontrole placów zabaw: 

1. Oględziny codzienne przed dopuszczeniem użytkowników / kontrola zwłaszcza nawierzchni i uszkodzeń będących wynikiem wandalizmu / - Przegląd wykonuje najczęściej konserwator osiedla lub przedszkola. Wszelkie nieprawidłowości powinny być zawarte w książce placu zabaw.

2. Kontrola okresowa, / sprawdzenie stabilności i prawidłowego funkcjonowania Urządzeń, stanu zużycia urządzeń - zwłaszcza elementów ruchomych / -   Przegląd wykonyje osoba urawniona, przeszkolona, zrzeszona lub posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Kontrole roczne i pięcioletnie powinny uwzgledzniać zgodność poszczególnych urządzeń z obowiązującą norma bezpieczeństwa i weryfikowane wydanym certyfikatem. Dla ułatwienia weryfikacji urzadzeń, powinny być one oznakowane nazwą, rokiem produkcji, nazwą producenta. Znakowany powinien być również poziom gruntu.

 

 przykładowy zeszyt kontroli placu zabaw do pobrania:  http://lunaparki.pl/1pobranie/zeszyt-kontroli-plac...

 

Podstawa prawna:

Ustawa o bezpieczeństwie produktów /Dz.U.z 2003 nr 229, poz..22275/

Ustawa Prawo Budowlane /Dz.U. z 2003 nr 207, poz 2016, tekst jednolity

Polska Norma 1176-1 do 7:2011 i 1177:2001

Nagłówek 1

bottom of page